فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه ٤١٠٦٩٥٥٥-٠٢١
ﻪﻘﺒﻃ ،ﻥﺍﺮﯾﺍ ﺮﺗﻮﯿﭙﻣﺎﻛ ﺰﻛﺮﻣ ،ﯽﻧﺎﻘﻟﺎﻃ ﺯﺍ ﺮﺗﻻﺎﺑ ،ﺮﺼﻌﯿﻟﻭ ﻥﺎﺑﺎﯿﺧ ،ﻥﺍﺮﻬﺗ : ﻚﯾ ﻪﺒﻌﺷ
ﺮﺗﻮﯿﭙﻣﺎﻛ ﺰﻛﺮﻣ ،ﯽﻧﺎﻘﻟﺎﻃ ﺯﺍ ﺮﺗﻻﺎﺑ ،ﺮﺼﻌﯿﻟﻭ ﻥﺎﺑﺎﯿﺧ ،ﻥﺍﺮﻬﺗ : ﻭﺩ ﻪﺒﻌﺷ ١٠٥ ﺪﺣﺍﻭ ،ﻝﻭﺍ
ﺭﺍﺯﺎﺑ ،ﺮﺼﻌﯿﻟﻭ ﻩﺍﺭﺭﺎﻬﭼ ﺯﺍ ﺮﺗﻻﺎﺑ ،ﻥﺍﺮﻬﺗ : ﻪﺳ ﻪﺒﻌﺷ ٤٤٨ ﺪﺣﺍﻭ ،ﻒﻜﻤﻫ ﻪﻘﺒﻃ ،ﻥﺍﺮﯾﺍ
٢٤ ﺪﺣﺍﻭ ،ﯽﻟﺎﻤﺷ ىﻭﺮﻫﺍﺭ ،ﺎﺿﺭ ﺮﺗﻮﯿﭙﻣﺎﻛ- شعبه چهارم : مرکز کامپیوتر ایران،
طبقه اول واحد ١١٨
info@adak.shop
٤١٠٦٩٥٥٥-٠٢١
٤١٠٦٩٠٠٠-٠٢١
captcha
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
صفحه اصلی تماس با ما
notification box