فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه ٤١٠٦٩٥٥٥-٠٢١

ناموجود
 • Weight : 650
 • Capacity : 10TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 480
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 600
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 450gr
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 600
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight :780
 • Capacity : 8TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 415
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 90
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 2.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 90
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 2.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 720
 • Capacity : 6TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 680
 • Capacity : 4TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 650
 • Capacity : 8TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید